top of page

Resultater fra 2021

Digital medvirkning i nabolaget

I perioden november 2021 til 2022 ble det gjennomført

en digital spørreundersøkelse for å få innsikt om dagens

bruk og opplevelse av området rundt Nedre Akerselva på

Grønland.

 

Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2020

- og siden da er det blitt gjennomført flere strakstiltak som

har hatt som mål om å gjøre byrom og gater mer attraktive.

I undersøkelsen ble det også spurt inn til hvordan man

har opplevd noen av tiltakene som er blitt gjennomført og

hvilken effekt de har hatt.

NB! Resultatene fra den digitale spørreundersøkelsen må sees i sammenheng med annen innsikt og dialogarbeid. Siden ikke alle er like digitale (feks. barn og eldre) er ikke den digitale medvirkningen representativt for hele nabolaget. Mer om det kan du lese nederst på siden. 

Scroll ned for å se resulater og oppsummering!

Opplevelse av området langs Nedre Akerselva

Basert på klikk som respondenter har lagt igjen på kart, ser vi tegn til at det skjer endringer i hvordan folk oppfatter og opplever forskjellige steder på Grønland. Det er 6 steder som peker seg ut - enten i positiv eller negativ retning. 

Hold pilen over de blå boksene for å lese en oppsummering.

Oppsamling-klikkpåkart.jpg

Elgsletta

Elgsletta

Færre kommentarer enn ifjor - men fortsatt mange som opplever parken som utrygg pga rusbruk og salg.

Merkbart flere likerklikk i parken i år - knyttet til elva, grønne kvaliteter og stemningsfull belysning.

Vaterland

Vaterland

Noen kommentarer på at parken er fin, men de fleste som har svart på undersøkelsen, føler seg utrygge pga salg av rusmidler

!

Langs Akerselva, ved skaterbanen

Færre likerklikk enn i undersøkelsen fra 2020

Flere opplever seg utrygge her pga salg og det kommenteres også at det er mørkt og dårlig belysning.

Urtehagen/Urtegata

Urtehagen/Urtegata

Tendenser til at dette området oppleves som mer utrygt enn for et år siden. Dette understøttes etter dialog i felt og med andre aktører. Kommentarene er knyttet til rus/uønsket aktivitet. 

!

I dette området ser vi noen nye funksjoner og tilbud som folk liker godt. Gartnerløkka blir ikke markert som utrygg slik den ble i 2020.

Olafiagangen

Olafiagangen

Positive kommentarer til flere oppholdsplasser, aktiviteter, lys og spesielt padleklubben/trebåtforeningen. Merkbart flere likerklikk enn i 2020. 

Fortsatt utrygt pga salg, og negative kommentarer på at "det føles midlertidig. 

Tegnforklaring

Tegnforklaring-04.png

Hovedårer

gang og sykkeltrafikk

Gang/

sykkeltrafikk- knutepunkt

Utrygge 

steder

Godt likte steder

Dykk ned i dataen!

Resultatene er basert på innspill som respondentene har lagt igjen ved å klikke på kart og kommentere. Nedenunder kan du se alle kommentarer som er kommet inn.

NB! Denne funksjonen fungerer dessverre ikke på mobil

Velg hvilket lag du ønsker å se. Hold pila over sirklene i kartet for å lese kommentar.

Du kan zoome

inn og ut i kartet. Bruk navigasjonsverktøyet i venstre hjørne ved behov. Du kan også sortere på ulike brukergrupper ved å huke dem av i listen

over.

Innspill til gjennomførte tiltak

Hva er rekasjonen og responsen på noen av strakstiltakene som er blitt gjenomført? Respondentene ble spurt om hva de syns om tiltaket på Olafiagangen, paviljongen på Elgsletta og delprosjektet Lys Opp! Klikk på tiltaket under for å se kommentarene.

IMG_8097 2_edited.jpg

Klikk for å se innspill

olafiagangen.jpeg

Klikk for å se innspill

Paviljongen på Elgsletta

Flere er positive til tiltaket- mener at det har gjort området bedre. Noen mener det er bra men kunne vært gjort bedre og at det ikke har hatt innvirkning på de eksisterende utfordringene. Noen forstår ikke hensikten med prosjektet og aktiviteten. 

Olafiagangen

Flere mener tiltaket har skapt positiv aktivitet i området som har bidratt til mer liv. Noen mener det er bra men kunne vært bedre - og at det mangler vedlikehold. Det kommenteres også at det ikke har hatt innvirkning på eksisterende utfordringer i området. 

image001.jpg

Klikk for å se innspill

Delprosjekt Lys opp!

Respondentene er positive til tiltaket - det har gjort området koseligere. Flere mener likevel at det ikke har hatt innvirkning på de eksisterende og større utfordringene. Noen har ikke kjennskap til tiltaket.

Hvem er representert?

212 personer fullførte hele undersøkelsen. Resultatene fra de som svarte på deler av undersøkelsen er også blitt tatt med i oppsamlingen. Respondentene ble spurt inn til både kjønn, alder og bosted/arbeidssted for å få oversikt over hvem som er representert i medvirkningen. Undersøkelsen er blitt besvart av ca like mange menn som kvinner- og aldersgruppene som er representert strekker seg fra 20 - 69 år.

 

Dataen er og samlet opp i rapportform. Les mer om hvem som er representert i medvirkningen.

Oppsamling digital undersøkelse 2021
bottom of page