top of page

Hvordan jobber vi?

Vi ønsker å være med på å gjennomføre bra tiltak som er positive for folk i området og som kan gi området et mer positivt omdømme. For å finne ut hva som kan være bra tiltak vil vi høre med folk som bruker områdene. Få fram de gode idéene, og finne ut hvordan de kan gjennomføres.

Vi ønsker å skape engasjement og interesse blant innbyggere i området, og få med oss næringsdrivende på laget. Resultatet blir best dersom offentlige etater, private aktører, arbeidstakere, boende og brukere samarbeider om å skape trygge og attraktive byrom.

Derfor vil vi involvere nærmiljøet mest mulig!

DOKUMENTARKIV

IMG_8097 2.JPG
Feltrapport fra sommer 2021

Våren 2021 var delprosjektet Elgsletta i fokus. Her jobbet man med å skape en visjon for framtidige Elgsletta, som bidro til å forankre et felles mål. Det la godt grunnlag for samarbeid med Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten om å igangsette tiltak på Elgsletta. I juni arrangerte Nabosamarbeidet, sammen med Bydel Gamle Oslo og flere avd. i Bymiljøetaten, en storskala dugnad med en rekke tiltak i området rundt Nedre Akerselva. Dette dokumentet er en feltrapport fra LÉVA Urban Design sitt arbeid i felt, før og under dugnaden, og fra arrangementet "Sommer på Elgsletta" - en forlengelse og test-prosjekt på fysisk tilstedeværelse på Elgsletta. 

Strategi GG- tegneserie-01-01-01.png
STRATEGIEN

Strategidokumentet som ble utarbeidet av LÉVA Urban Design våren 2020 er et av våre grunnlagsdokumenter som peker på videre prioriteringer og som vi tar utgangspunkt i når vi definerer de første delprosjekter til realisering. Videre vil vi fortsette med å supplere med ny kunnskap og nytt grunnlag løpende for å sikre at de riktige prioriteringer blir gjort. Målet er å supplere og understøtte den offentlige satsingen og sikre deling av kunnskap underveis. Vi har lagt stor vekt på innspill fra befolkningen i området slik at vi får førstehåndskunnskap om hva de ønsker og trenger for å få en enda bedre hverdag i eget nærmiljø. 

Forside-oppsamling.png
Oppsamling digital medvirkning 2020

I perioden oktober-desember 2020 ble en digital undersøkelse sendt ut til beboere og arbeidstakere i området.

Undersøkelsen hadde fokus på å kartlegge bruk blant beboere og arbeidstakere i nærmiljøet og hvilke potensialer de ser for tiltak som kan gjøres ”her og nå”.  Det ble også lagt spesielt vekt på å kartlegge hvilke ferdselsårer og steder som oppleves som utrygge, samt hva som respondentene opplever som grunnen til dette. Innsikten fra undersøkelsen vil bli brukt som en del av grunnlaget for videre prioriteringer av strakstiltak i 2021. 

Skjermbilde 2020-12-17 kl. 17.16.49.png
Strategi for vinterlys på Vaterland

Lys opp! er det første delprosjektet som satses på i grunneiersamarbeidet. Zenisk som har utarbeidet strategidokumentet har gitt sine anbefalinger på en slik måte at det skal være mulig for flere å være med å realisere tiltak. Strategidokumentet blir veiledende for hvilke typer tiltak knyttet til lys man bør satse på, i de kommende årene.

Dokumentet gir anbefalinger til en overordnet strategi for lyssetting i området Nedre Akerselva. Vi oppfordrer flere til å bli med å bidra på en lys-dugnad. 

bottom of page