top of page

Hvordan jobber vi?

Vi ønsker å være med på å gjennomføre bra tiltak som er positive for folk i området og som kan gi området et mer positivt omdømme. For å finne ut hva som kan være bra tiltak vil vi høre med folk som bruker områdene. Få fram de gode idéene, og finne ut hvordan de kan gjennomføres.

Vi ønsker å skape engasjement og interesse blant innbyggere i området, og få med oss næringsdrivende på laget. Resultatet blir best dersom offentlige etater, private aktører, arbeidstakere, boende og brukere samarbeider om å skape trygge og attraktive byrom.

Derfor vil vi involvere nærmiljøet mest mulig!

DOKUMENTer

Under ligger en oversikt over dokumenter og rapporter som er utarbeidet gjennom arbeidet med Nabosamarbeidet. Klikk på PDF- ikonet for å laste ned rapportenene. 

Oppsamling digital medvirkning og feltrapport for Elgsletta 2022

Som en del av arbeidet med å forstå område og kartlegge utfordringene og potensialene som finnes her har nabosamarbeidet gjennomført årlige digitale undersøkelser i området. Gjennom undersøkelsene har området rundt Elgsletta utpekt seg som et område som oppleves som særlig utrygt - og det ble derfor besluttet i 2021 å starte en egen satsing på Elgsletta som ett av flere delprosjekt. I denne rapporten presenteres både resultatene fra den digitale undersøkelsen og dokumentasjon fra årets arbeid på Engsletta. Det har vært viktig å samle rapportene i ett dokument for å kunne se resultatene i sammenheng.

Skjermbilde 2022-12-20 kl. 11.52.54.png
Utstilling-plakater-til-trykk_Side_01.png
Digital medvirkning 2021

I perioden november 2021 til 2022 ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse for å få innsikt om dagens bruk og opplevelse av området rundt Nedre Akerselva på Grønland. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2020 - og siden da er det blitt gjennomført flere strakstiltak som har hatt som mål om å gjøre byrom og gater mer attraktive. I undersøkelsen ble det også spurt inn til hvordan man har opplevd noen av tiltakene som er blitt gjennomført og hvilken effekt de har hatt.

Feltrapport fra sommer på Elgsletta 2021

Våren 2021 var delprosjektet Elgsletta i fokus. Her jobbet man med å skape en visjon for framtidige Elgsletta, som bidro til å forankre et felles mål. Det la godt grunnlag for samarbeid med Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten om å igangsette tiltak på Elgsletta. I juni arrangerte Nabosamarbeidet, sammen med Bydel Gamle Oslo og flere avd. i Bymiljøetaten, en storskala dugnad med en rekke tiltak i området rundt Nedre Akerselva. Dette dokumentet er en feltrapport fra LÉVA Urban Design sitt arbeid i felt, før og under dugnaden, og fra arrangementet "Sommer på Elgsletta" - en forlengelse og test-prosjekt på fysisk tilstedeværelse på Elgsletta. 

Forside-oppsamling.png
IMG_20201218_171311_edited.jpg
brukergrupper-03.png
Digital medvirkning 2020

Undersøkelsen har hatt fokus på å kartlegge bruken av området blant beboere, arbeidstakere og besøkende og hvilke potensialer de ser for tiltak som kan gjøres ”her og nå”. Det ble også lagt spesielt vekt på å kartlegge hvilke steder og ferdselsårer som oppleves som utrygge, samt hvorfor respondentene opplever disse som uttrygge. Innsikten fra undersøkelsen vil bli brukt som en del av grunnlaget for videre prioriteringer av strakstiltak i 2021.

Strategi for vinterlys på Vaterland

Lys opp! er det første delprosjektet som satses på i grunneiersamarbeidet. Zenisk som har utarbeidet strategidokumentet har gitt sine anbefalinger på en slik måte at det skal være mulig for flere å være med å realisere tiltak. Strategidokumentet blir veiledende for hvilke typer tiltak knyttet til lys man bør satse på, i de kommende årene.

Dokumentet gir anbefalinger til en overordnet strategi for lyssetting i området Nedre Akerselva. Vi oppfordrer flere til å bli med å bidra på en lys-dugnad. 

STRATEGIEN

Strategidokumentet som ble utarbeidet av LÉVA Urban Design våren 2020 er et av våre grunnlagsdokumenter som peker på videre prioriteringer og som vi tar utgangspunkt i når vi definerer de første delprosjekter til realisering. Videre vil vi fortsette med å supplere med ny kunnskap og nytt grunnlag løpende for å sikre at de riktige prioriteringer blir gjort. Målet er å supplere og understøtte den offentlige satsingen og sikre deling av kunnskap underveis. Vi har lagt stor vekt på innspill fra befolkningen i området slik at vi får førstehåndskunnskap om hva de ønsker og trenger for å få en enda bedre hverdag i eget nærmiljø. 

Oppsamling 2022
Seminar: tryggere og mer attraktivt bymiljø på Grønland
// Nedre Akerselva Nabosamarbeid og Bydel Gamle Oslo

Video: Helge Müller-Mathisen

Som en del av arbeidet med å samle aktører og invitere til samarbeid på tvers gjennomføres det årlig et seminar for aktører fra næringslivet og det offentlige som jobber med trygghetskapende tiltak på Grønland. Seminaret benyttes som en arena for å dele kunnskap og erfaringer, og oppfordre til økt samarbeid mellom aktørene, for å sammen oppnå målet om et tryggere og mer attraktivt bymiljø på Grønland. 

 

IMG_9714.jpeg
Seminar film
bottom of page